Reklamacje i gwarancje

Regulamin systemu RMA:

Reklamacje i gwarancje.

1. Wszystkie zgłoszenia dotyczące reklamacji, gwarancji, rękojmi prosimy zgłaszać za pośrednictwem systemu https://serwis.mozos.pl. Ma to na celu usprawnienie i usystematyzowanie całego procesu.
2. Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na produkt, realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na akcesoria dołączone do produktu (np. słuchawki, przewody itp.) oraz akumulatory Gwarant udziela trzymiesięcznej gwarancji.
ZAKRES GWARANCJI
3. Nie podlegają gwarancji
• mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady np. pęknięty wyświetlacz, uszkodzenie gniazda słuchawkowego, przerwanie przewodów połączeniowych, uszkodzenie elementów plastikowych oraz metalowych itp., nie podlegają gwarancji.
• uszkodzenia produktu powstałe w wyniku zjawisk losowych np. pożar, przepięcia, zalanie itp.
• uszkodzenia i wady produktu wynikłe na skutek:
a) użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją;
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
c) normalnego zużycia w czasie eksploatacji.
d) obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów.
4. Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku ingerencji w sprzęt (hardware/software) lub naprawy poza Serwisem autoryzowanym przez Gwaranta.
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.
6. Nabywca może dostarczyć reklamowany produkt na własny koszt i ryzyko.
7. MOZOS zobowiązuje się zrealizować zgłoszenie w możliwie najszybszym terminie, tj. 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu.
8. Przed zgłoszeniem zachęcamy do zweryfikowania czy towar nie posiada zewnętrznego serwisu gwarancyjnego.
9. Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię w przypadku wystąpienia wady towaru – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Na konsumencie również obowiązki z tym związane (szczególnie po roku od zakupu – Podstawa prawna: art. 5562, 557 §1 i 568 Kodeksu cywilnego).
10. Do reklamowanego produktu należy załączyć kserokopię karty gwarancyjnej lub dokument potwierdzający zakup towaru.
11. Podczas zgłaszania RMA należy dołączyć opis uszkodzeń (w jakiej sytuacji dana usterka występuje). Opis taki powinien być jak najbardziej dokładny.
12. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Dopuszczane jest opakowanie zastępcze zapewniające zabezpieczenie produktu w czasie transportu.
13. Przedmiot gwarancyjny powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać wszystkie elementy fabrycznego produktu (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).
14. W przypadku zakupów hurtowych: Ponieważ towary nabywane przez Odbiorcę przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
15. Okres gwarancyjny liczony jest od daty zakupu:
a) Daty na fakturze zakupu w odniesieniu do odbiorców hurtowych.
b) Daty sprzedaży na paragonie, w przypadku konsumentów.
16. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe zostanie zwrócona równowartość zapłaconej ceny.
17. O sposobie zrealizowania zgłoszenia decyduje MOZOS.
18. Statusy zgłoszeń mogą Państwo sprawdzić w systemie https://serwis.mozos.pl
19. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MOZOS Marek Modliński będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.”
20. Po zakończeniu zgłoszenia towar zostanie odesłany na adres zgodny z danymi podanymi podczas realizacji zgłoszenia.
21. MOZOS zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zgłoszenia w przypadku:
a) gdy nadesłana paczka nie będzie posiadała numeru identyfikacji RMA lub innych danych identyfikacyjnych klienta.
b) gdy produkt będzie nosił ślady uszkodzenia mechanicznego.
c) gdy zgłaszany produkt będzie zabrudzony w stopniu uniemożliwiającym jego weryfikację ze względu na higienę lub ochronę zdrowia.