Regulamin sprzedaży hurtowej

Postanowienia wstępne:

 1. Serwis b2b.mozos.pl jest udostępniany przez firmę MOZOS SP. Z O.O. z siedzibą przy Sokratesa 13/37, 01-909, w Warszawie; NIP:PL1182229831; KRS: 0000925112 zwanym dalej operatorem oraz administratorem.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu b2b.mozos.pl , zakres odpowiedzialności operatora, oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 3. Przed logowaniem do systemu b2b użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu systemu B2B oraz RMA i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

Regulamin sprzedaży hurtowej za pośrednictwem pulpitu kontrahenta pod adresem https://b2b.mozos.pl:

 1. Serwis niniejszy ma na celu dalsze usprawnienie dotychczasowej współpracy handlowej stron poprzez umożliwienie użytkownikowi przez operatora dostępu – za pośrednictwem internetu – do informacji posiadanych przez operatora i usług przez niego świadczonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. W ramach informacji i usług określonych powyżej w pkt 1. mieszczą się:
  a) pozyskiwanie informacji dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży przez operatora oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez operatora, na podstawie zamówienia Użytkownika;
  b) pozyskiwanie informacji zawartych w komputerowym systemie Operatora, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych z Operatorem umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron.
 3. Operator – w miarę możliwości i potrzeb – dążył będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, Operator Zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmiany zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług. Zmiana taka nie wpływa na wynikające z niniejszego regulaminu obowiązki stron i sposób ich wykonania.
 4. Warunkiem niezbędnym do zrealizowania transakcji jest wykonanie czynności zamówienia za pośrednictwem systemu b2b.mozos.pl lub wystosowanie treści z ilością, indeksem za pomocą skrzynki elektronicznej.
 5. Operator oświadcza, iż skorzystanie z jakichkolwiek usług, czy informacji możliwe będzie tylko na podstawie przyznanych użytkownikowi w wykonaniu niniejszej umowy poufnych danych do logowania , otrzymanych przez Użytkownika na adres mailowy przez administratora systemu. Po otrzymaniu tych danych należy je zmienić na własne w ustawieniach – po zalogowaniu do systemu. Operator może uzależnić wykonanie usługi, bądź udzielenie informacji, a zwłaszcza realizację zamówienia (z uwzględnieniem zasad Regulaminu) od uzyskania przez handlowca operatora, telefonicznego potwierdzenia danej czynności pod numerem telefonu podanym przez Użytkownika w zawartej umowie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika danych do logowania niepowołanym osobom trzecim.
 6. Firma MOZOS może na wniosek odbiorcy udzielić, odnawialnego kredytu kupieckiego na maksymalny okres 14 dni. Termin oraz wysokość kredytu podlega weryfikacji ryzyka z pomocą firm ubezpieczeniowych.
 7. Dwie pierwsze transakcje podlegają prefinansowaniu. Realizacja zamówienia następuje dopiero w momencie zaksięgowania środków na koncie dostawcy.
 8. Koszt przesyłki wynosi 20 zł netto za paczkę. W przypadku kiedy zamówienie ma wartość minimum 1500 zł netto – koszt transportu ponosi MOZOS.
 9. Przeterminowane płatności podlegają odsetkom ustawowym.
 10. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości limitu.
 11. Obowiązkiem odbiorcy jest poinformowanie administratora systemu o jakichkolwiek zmianach danych firmowych. MOZOS nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane otrzymane przez odbiorcę.
 12. Faktury VAT realizujemy wyłącznie w postaci elektronicznej. Rejestracja w systemie b2b.mozos.pl jest jednoznaczne ze zgodą na ich otrzymywanie.
 13. W każdym momencie przysługuje odbiorcy prawo wypowiedzenia umowy użytkowania systemu pulpit kontrahenta. Rezygnacje należy dostarczyć drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 14. Handlowiec Operatora – w razie otrzymania zamówienia na podstawie loginu użytkownika – nie ma obowiązku badania czy osoba dokonująca telefonicznego potwierdzenia zamówienia jest do tego upoważniona.
 15. Ponieważ towary nabywane przez Odbiorcę przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), z wyjątkiem przypadków, gdy dostawca udziela wyraźnie rękojmi na określone produkty.
 16. Ceny towarów określone są w aktualnym cenniku Dostawcy jako ceny umowne. Ceny mogą być zmieniane jedynie w drodze uzgodnień pomiędzy stronami.
 17. Wypowiedzenie umowy zawartej przed aktywacją dostępu do serwisu b2b.mozos.pl nie zwalnia stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych i niezaspokojonych przez którąkolwiek ze stron do dnia wypowiedzenia niniejszej umowy.
 18. Dostawy realizowane przez przewoźnika Dostawcy odbywają się na warunkach ustalonych przez Dostawcę.
 19. Dostępność towaru po złożeniu zamówienia podlega weryfikacji operatora i do momentu potwierdzenia przez dostawcę zamówienia – uznaje się je za niezawarte.
 20. Operator ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika.
 21. Operator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu bez konieczności podania przyczyny.
 22. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu się do serwisu.